fbpx

Nová vyhláška č. 404/2022 Sb. umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech

Od začátku roku 2023 je v platnosti nová vyhláška, která umožňuje sdílení společně vyrobené elektřiny. Obyvatelé bytových domů si tak budou moci bez problému pořídit střešní fotovoltaickou elektrárnu a distribuovat elektřinu do jednotlivých domácností. Přečtěte si, co od novely očekávat a jak ji co nejlépe využít. 

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou se zabývá problematikou vlastní výroby elektřiny, zejména v bytových domech. V současné době existuje několik způsobů, jak si samostatně generovat elektřinu. Můžete se setkat s vodními či větrnými generátory, využitím biomasy, ale nejčastější a nejefektivnější způsob výroby vlastní elektřiny jsou fotovoltaické elektrárny, obvykle umístěné na střeše domu. Takový způsob výroby elektřiny je velmi častý u firem, které využívají fotovoltaiku na svých budovách, a především u rodinných domů, kde dokáže domácnostem ušetřit i desítky tisíc korun ročně. Nyní by tuto možnost měly mít i bytové domy.

Jak fungovala výroba vlastní elektřiny doposud?

Před schválením vyhlášky bylo sice možné, aby si bytové domy samostatně vyráběly elektřinu, ale problém nastal ve chvíli, kdy si ji jednotlivé domácnosti chtěly rozdělit mezi sebe. Podle zákona totiž nebylo možné distribuovat vyrobenou elektřinu mezi jednotlivá odběrná místa, tedy jednotlivé domácnosti. Jediné využití tak našla ve společných prostorách – k osvětlení chodeb, provozu výtahu, dobíjení elektrických automobilů ve společných garážích a podobně.

V některých bytových domech lidé našli způsob, jak tento problém obejít, a slučovali všechna odběrná místa do jednoho. Před tím ale varoval i Energetický regulační úřad (ERÚ). Upozorňoval na to, že pro zákon neexistuje rozdíl mezi odběrným místem a spotřebitelem. Pokud spotřebitel nemá vlastní odběrné místo, jako by nebyl. Nevztahují se tak na něj žádná práva související s ochranou spotřebitele, jako je například svobodná volba dodavatele energií.

„Tyto komplikace byly důvodem, proč decentrální zdroje v podmínkách bytových domů dosud fungovaly jen zřídka – na rozdíl od rodinných domů, kde vidíme rozvoj domácích elektráren nejen v posledním roce. Novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je naším legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Co změní vyhláška č. 404/2022 Sb.?

S novelou stávající vyhlášky by měl tento problém zmizet. Umožňuje totiž sdílení vyrobené elektřiny s jednotlivými domácnostmi tím, že zavádí vůdčí odběrové místo, ke kterému bude připojen společný zdroj energie. Vůdčí místo bude v bytovém domě pouze jedno a domácnosti budou mít svá vlastní přidružená odběrná místa. Obyvatelé tak budou mít možnost využívat společný zdroj elektřiny, ale také si svobodně zvolit dodavatele a využívat ochranu spotřebitele.

Společný zdroj navíc nebudou muset využívat všechny domácnosti, pokud nebudou chtít. To otevírá možnost pořídit si střešní fotovoltaickou elektrárnu i pro bytové domy, kde o ni někteří obyvatelé nemají zájem. 

Jak se společně vyrobená elektřina měří?

Sdílení elektřiny bude vyžadovat instalaci elektroměrů vyššího typu měření – typu B. Ta je normálně zpoplatněna, ale protože se v tomto případě jedná o povinný typ měření, instalaci provádí na své náklady distributor

Podle čeho se elektřina rozděluje?

Obyvatelé bytového domu, kteří se do projektu sdílení elektřiny zapojí, by se měli dohodnout na tzv. alokačním klíči – tedy podle čeho se bude vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti rozdělovat.

Vyhláška počítá s prostou statickou metodou rozdělování elektřiny. To znamená, že si obyvatelé zapojení do projektu předem stanoví podíly, které budou jednotlivé byty z celkového množství vyrobené elektřiny odebírat. Nejjednodušší je, pokud všichni investovali do pořízení fotovoltaického systému stejně, a tím pádem si i elektřinu rozdělují rovným dílem. Může ovšem nastat i situace, kdy někteří obyvatelé investují více, a typicky pak také dostávají větší podíl z vyrobené elektřiny. 

Jaké jsou další možnosti rozdělení elektřiny?

Unie komunitní energetiky upozorňuje, že prostá statická metoda nebere v potaz situaci, kdy některé z domácností například kvůli dovolené nespotřebují celý měsíc žádnou elektřinu. Jejich podíl se totiž nerozdělí mezi zbylé domácnosti, ale „propadne“ veřejné síti. Řešením by podle nich mohl být určitý dynamický prvek, díky kterému by se vždy využila všechna vyrobené elektřina.

 „Pokud by metoda obsahovala i dynamický prvek, který by vyrobenou elektřinu vždy dokázal rozdělit tak, aby se využila vždy ze 100 %, celková úspora financí na účtu za elektřinu by byla vyšší,“ upozorňuje Unie komunitní energetiky.

Jak na fotovoltaice vydělat?

Při instalaci fotovoltaické technologie s akumulačním zařízením je možné prodávat elektřinu, kterou bytový dům nespotřebuje

 Dříve bylo možné prodávat přetoky do sítě bez licence pro podnikání v energetice, pokud instalovaný výkon nepřesahoval 10 kilowattů. Společně s vyhláškou č. 404/2022 Sb. ovšem vychází také novela energetického zákona, tzv. lex OZE I, která tento limit zvyšuje na 50 kWp. Má tak zrychlit a usnadnit instalaci fotovoltaických panelů s vyšší kapacitou právě na bytové domy.

 Je ale potřeba počítat s tím, že většina obchodníků elektřinu vykupuje za spotovou (velkoobchodní) cenu, která je poměrně nízká – v současnosti okolo 1,5–2,5 Kč/kWh.

Kdo rozhoduje o pořízení fotovoltaické elektrárny?

Nová vyhláška umožňuje vybudovat společný zdroj elektřiny i v bytových domech, ve kterých o něj nemají zájem úplně všichni obyvatelé. Díky tomu, že každá domácnost disponuje svým vlastním odběrným místem, se spotřebitelé mohou samostatně rozhodnout, zda chtějí odebírat elektřinu ze společného zdroje, nebo si ji zajistit od jiného dodavatele. Jediný problém může nastat při rozhodování o instalaci elektrárny. Musí s ní totiž souhlasit bytový dům jako celek, což obvykle znamená souhlas nadpoloviční většiny obyvatel domu. 

Pokud se jedná o společenství vlastníků jednotek (SVJ), rozhoduje o instalaci fotovoltaiky členská schůze, a to obvykle prostou většinou hlasů všech přítomných. SVJ je usnášeníschopné pouze tehdy, když se na schůzi dostaví více než polovina členů. I v případě bytového družstva je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů přítomných na schůzi. Vždy je ale potřeba dát pozor na to, zda konkrétní bytové družstvo nebo SVJ nemá ve svých stanovách uvedená jiná pravidla pro hlasování.

Mohou bytové domy získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu?

Stejně jako rodinné domy, i bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohou žádat o dotaci na realizaci fotovoltaické elektrárny z programu Nová zelená úsporám. Výše dotace se stanovuje podle instalovaného výkonu a elektrického akumulačního systému. 

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny na Váš bytový dům?