fbpx

Ke stažení

Datasheet
Zákaznický návod
Připojení k wifi
Zacházení s FVE

Nejčastější dotazy

1.Fotovoltaická elektrárna je offline

Pokud vidíte v monitoringu svoji elektrárnu offline znamená to že systém nemá přístup k internetu.

 1. Prosím zkontrolujte zda Vám jede internet například pomocí svého telefonu či počítače
 2. Pokud máte systém připojený přes Wifi je nutné, aby měl signál wifi frekvenci 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).
 3. Pokud jsou první dva body splněny připojte systém k Wifi dle návodu ZDE.

2.Jak zapnout / vypnout systém?

Spuštění systému:
1. Kontrola připojení vodičů DC – vodičů vedoucích z panelů
2. Kontrola připojení vodičů AC – vodiče vedoucí do RFVE-AC, HDR
3. Kontrola připojení vodičů baterie
4. Zapnutí AC vstupu – všechny jističe v rozvaděči RFVE-AC musí být nahoře a STOP tlačítko
musí být vytažené
5. Zapnutí baterie – pomocí jističe/tlačítka na BMS
6. Zapnutí panelů pomocí DC vypínače na střídači

Vypnutí systému:
1. Stlačit STOP tlačítko
2. Vypnout jistič u baterie
3. Vypnout panely pomocí DC vypínače

VŽDY DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE POLOHU STOP TLAČÍTKA A VŠECHNY JISTIČE!

Více informací můžete nalézt v návodu ZDE.

3.FVE přestala vyrábět

Pokud Vám FVE nevyrábí elektrickou energii prosím postupujte dle návodu:

 1. Pokud máte informaci že FVE nejede pouze z monitoringu, prosím zkontrolujte skutečný stav na displeji měniče. Může se jednat jen o odpojení FVE od internetu nebo chybu v aplikaci.
 2. Zkontrolujte zda jsou panely osvětleny a nedochází k zastínění.
 3. Zkontrolujte v monitoringu napětí na stringu viz NÁVOD. Pro správnou funkčnost je FVE musí být napětí minimálně 200V. Pokud je napětí 0V prosím zkontrolujte pojistky v DC rozvaděči. 
 4. Vypněte systém dle návodu č.2, vyčkejte 10 minut a následně systém zapněte.
 5. Pokud systém stále nejede prosím vyplňte servisní formulář níže.

VŽDY DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE POLOHU STOP TLAČÍTKA A VŠECHNY JISTIČE!

4.Jak nastavit FVE v zimním období

Zimní období přináší dlouhá období bez slunečního svitu a tím bez možnosti nabíjení baterie. Dlouhodobé vybití baterie může negativně ovlivňovat její životnost.

 1.  Ponechání systému v obvyklém „letním nastavení“ s hladinou DOD 80% (20% jako minimální hladina energie v baterii) se v zimních měsících jeví jako nedostatečná ochrana baterie. Díky samovolnému poklesu a periodickým kalibracím, které provádí řídící systém baterie, bude energie neustále klesat až poklesne pod 5%. Hodnota 5% je bezpečnostní mez při jehož dosažení se aktivuje ochrana baterie a dojde k pomalému nabití baterie ze sítě na úroveň nastavených 20% kapacity. Baterie bude tzv. pulzovat. Tento systém zabrání bezprostřednímu ohrožení baterie, ale neřeší potřebu jejího občasného nabíjení na plnou kapacitu.
 2. Změnou nastavení hladiny DOD např. na 70% nebo 50% prodloužíme období mezi vybitím baterie a aktivací automatické ochrany. Toto nastavení, ale také neřeší potřebu občasného nabití baterie na plnou kapacitu. Je ale částečně zachována možnost využití slunečního záření v případě jeho výskytu.
 3. Nastavte si dobíjení baterie ze sítě. Pro technologii baterií LiFePO4, které se využívají právě pro FVS je vhodné, aby se minimálně 3x do týdně nabili na 100%. 

Pro správnou funkčnost a dlouhodobou životnost baterií FVS je tedy nutné v zimním období zvýšit hladinu DOD na 50% a minimálně 3x týdně v aplikaci zapnout nabíjení ze sítě.

Pro větší komfort doporučujeme zapnout nabíjení ze sítě minimálně na 2h - nejlépe v nízkém tarifu a celou zimu toto nastavení ponechat. Na jaře pak stačí dobíjení ze sítě vypnout.

Návod pro nastavení dobíjení ZDE

5.Jak nastavit dobíjení ze sítě

Pro návod jak nastavit dobíjení ze sítě klikněte ZDE.

6.Aplikace pro monitoring systému Wattsonic

Aplikaci pro monitoring FVE si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení GooglePlay nebo v AppleStore.

Název aplikace je Wattsonic Cloud

Návod pro aplikaci ZDE

7.Hodnoty v aplikaci neodpovídají realitě

Při studování hodnot v aplikaci pro monitoring FVE je potřeba si uvědomit, že se jedná pouze o orientační hodnoty.

Monitoring má vždy minimálně 5 minutovou prodlevu. Hodnoty v animaci nemusejí vůbec odpovídat realitě.

Hodnoty v grafu by se neměli lišit o 10%.

8.Bezpečnostní pravidla pro zacházení s FVS

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné úhoně či k poškození FVS nebo jiného majetku.

Zacházení.  S FVS zacházejte šetrně. FVS je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud FVS upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození nebo k poškození baterie. Máte‑li podezření, že došlo k poškození FVS nebo jeho baterie, přestaňte jej používat – mohl by se přehřívat a způsobit zranění.

Opravy.  Servis FVS by měl provádět jen školený technik. Demontáží můžete FVS poškodit, způsobit ztrátu jeho odolnosti vůči polití a vodě (u podporovaných modelů) nebo sami sobě přivodit zranění. Pokud je FVS poškozený nebo nefunguje, měli byste se obrátit na společnost ILIOS nebo na poskytovatele servisu autorizovaného společností výrobce FVS. Opravy provedené neškolenými osobami nebo s použitím neoriginálních dílů mohou negativně ovlivnit bezpečnost a funkčnost zařízení.

Baterie.  Baterii FVS by měl opravovat pouze vyškolený technik, aby nedošlo k poškození baterie, které by mohlo způsobit přehřátí, požár nebo zranění. Baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány odděleně od domovního odpadu a v souladu s místními zákony a předpisy pro ochranu životního prostředí.

9.Počáteční nastavení FVE

Po předání FVE naším technikem je fotovoltaická elektrárna nastavena v režimu Nulové přetoky do sítě. Toto nastavení sníží přetoky do sítě na minimum. Důvodem je absence čtyř kvadrátního elektroměru, který měří tok energie směrem z distribuční sítě do objektu tak i z objektu do DS. V případě, že dojde k přetoku, stávající elektroměr vyhodnotí energii jako dodávku do domu.

*Upozornění: Po předání funkční fotovoltaické elektrárny dle předávajícího protokolu by měla dle připojovacích podmínek distributora být FVE vypnuta do doby, něž dojde k oficiálnímu připojení k distribuční síti.

Vaše investice nikam nezmizí! Nejen že se fotovoltaická elektrárna zaplatí sama, ale také zhodnotí Vaši nemovitost. To nejlepší na tom je, že stát Vám na tuto extrémně výhodnou investici ještě přispěje dotací ve výši až 225.000 Kč.

10.Zjednodušené připojení FVE

V případě zamítnutí akceptace žádosti o připojení k distribuční síti ze strany distributora elektrické energie má zákazník možnost využít tzv. zjednodušeného připojení mikrozdroje ve smyslu vyhl. č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jako „Zjednodušené připojení“). V případě, že tak objednatel učiní, bere tímto zároveň na vědomí, že v rámci Zjednodušeného připojení bude elektřinu vyrábět pouze pro vlastní potřebu (v odběrném místě) a elektřina nebude dodávána do distribuční sítě (tzv. přetoky energie), přičemž bližší podmínky Zjednodušeného připojení stanoví uvedená vyhl.č. 16/2016 Sb. a další související předpisy. Pro odstranění případných pochybností se výslovně sjednává, že v případě volby Zjednodušeného připojení nemá objednatel žádné nároky z odpovědnosti za vady či jiné obdobné odpovědnostní nároky vůči zhotoviteli spočívající ve specifických podmínkách Zjednodušeného připojení.

11.Umístění měniče FVS

Každý majitel fotovoltaické elektrárny ručí za výběr místnosti a podmínky v místnosti, kde si fotovoltaický systém nechal nainstalovat. Pro správnou funkčnost systému, bezpečnost a podmínky pro reklamaci je nutné splnit tyto požadavky:

 1. Stěna, na které je střídač namontován, musí mít dostatečnou pevnost a nosnost vzhledem k dlouhodobému zatížení v důsledku hmotnosti střídače.
 2. Střídač musí být nainstalován v dobře ventilovaném prostředí.
 3. Nevystavujte střídač přímému slunečnímu záření, aby nedošlo ke snížení výkonu kvůli příliš vysoké teplotě.
 4. Střídač musí být nainstalován na krytém místě, kde bude chráněn před slunečním zářením a deštěm.
 5. Střídač ve výšce očí pro snadnou kontrolu dat na displeji a případnou údržbu.
 6. Okolní teplota v místě instalace střídače musí být v rozsahu 0 °C až 40 °C.
 7. Povrchová teplota střídače může dosahovat až 75 °C. Nedotýkejte se střídače během provozu, aby nedošlo k popáleninám. Střídač musí být nainstalován mimo dosah dětí.
 8. Majitel musí zamezit možnosti postříkání/polití jakoukoliv tekutinou.
 9. Podlaha musí být rovná a plochá.
 10. V místě instalace se nesmí nacházet hořlavé a výbušné materiály.
 11. Musí být udržována konstantní teplota a vlhkost.
 12. Množství prachu a špíny v oblasti musí být sníženo na minimum.
 13. Vzdálenost od zdrojů tepla musí být minimálně 3 metry.
 14. Vzdálenost od výstupu vzduchu systému musí být minimálně 0,5 metrů.
 15. Bateriová skříň nebo pouzdro nesmí být ničím přikrývány ani obalovány.
 16. Produkt nesmí být instalován v dosahu dětí nebo zvířat.
 17. Oblast instalace nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření.
 18. Bateriový modul nemá žádné povinné požadavky na ventilaci, nicméně je nutné se vyvarovat jeho instalaci ve stísněném prostoru (volný prostor nad / vlevo / vpravo / před musí být minimálně 300 mm).
 19. Oblast instalace nesmí mít vysokou vlhkost, teplotu nebo salinitu.

12.Kdy se vyplatí optimizéry?

Optimizéry výkonu fotovoltaických panelů se vyplatí instalovat při zastínění jednoho nebo více fotovoltaických článků. Díky instalaci optimizérů můžete zvýšit výtěžnost FVE až o 30 %. Zaručí také vyšší bezpečnost a stabilní výrobu Vaší fotovoltaické elektrárny. Další výhody a funkčnost optimizéru si můžete nastudovat zde.

13.Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

Funkčnost fotovoltaické elektrárny záleží na typu systému a nastavení měniče/střídače.

Nejpoužívanějším typem FVE pro rodinné domy je takzvaný hybridní systém s ukládáním energie do baterií.

Schéma hybridního systému s ukládáním energie do bateriového uložiště:

Na střeše jsou umístěny fotovoltaické panely, které jsou spojeny sériově. V případě dvou různých orientací nebo rozdílnému sklonu panelů je možné instalovat 2 řady (stringy) na jeden měnič. Od panelů vede speciální kabeláž pro FVE do střídače. Střídač neboli měnič je hlavní mozek celého systému. Jeho hlavní funkcí je přeměna stejnosměrné energie, kterou nám vyrábějí panely na energii střídavou. Ke střídači jsou napojeny baterie. Od střídače se jde pomocí kabeláže do hlavního domovního rozvaděče, kde se napojíme na stávající instalaci objektu. Elektrická energie je rozvedena do celého domu. Pokud nám FVE vyrábí více energie, než jsme schopni v daný okamžik spotřebovat. Je tato energie uložena do baterií. Pokud jsou baterie nabity na 100 % je možné pomocí přebytků ohřívat vodu anebo je prodávat do sítě.

 

14.Na měniči/střídači bliká oranžový trojúhelník

Nejčastější příčinou rozsvícení oranžového trojúhelníku u systému Wattsonic je odpojení systému od internetu. 

 1. Zkontrolujte zda je v monitoringu systém Offline
 2. Postupujte dle návodu v otázce č.1 "Fotovoltaická elektrárna je offline"
 3. Pokud se nejedná o chybu připojení prosím vyplňte servisní formulář

Nevíte si rady?
Vyplňte servisní formulář a my se Vám ozveme

  Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.