fbpx

Zelená elektřina

Co je zelená elektřina?

V České republice máme stále spoustu funkčních uhelných elektráren, které se velkou měrou podílejí na produkci oxidu uhličitého. Jak je známo, CO2 je plyn, který přispívá ke změně zemského klimatu. Pokud Vám na čistotě vzduchu a klimatu záleží, můžete doma odebírat nebo si vyrábět takzvanou zelenou elektřinu. Jednoduše řečeno, zelená energie pochází z obnovitelných zdrojů. Díky čím dál většímu podílu využití zelené energie jsme schopni snížit poměr CO2 v ovzduší, a tím přispět k pozitivnímu vývoji životního prostředí na naší planetě.

Jak zelená elektřina funguje?

Zelenou elektřinu je možné kupovat jako běžnou elektrickou energii nebo si ji můžete sami vyrobit.

1.     Zelenou elektřinu si můžete koupit

 

Možná si teď pokládáte otázku, jak Váš vysavač pozná zelenou elektřinu od té z Temelína? Samozřejmě, zelenou elektřinu nelze od té běžné poznat. Elektrickou energii máme jen jednu. Pokud tedy veškeré zdroje energie nebudou produkovat zelenou elektřinu, není možné, aby se k nám dostala čistě zelená elektřina třeba z větrné nebo fotovoltaické elektrárny.

Dodávka zelené elektřiny do daného objektu se tedy zajišťuje takzvaným ekonomickým principem. Zelená elektřina je nakupována od výrobců, kteří zelenou elektřinu vyrábějí pomocí obnovitelných zdrojů. Dané množství nakoupené zelené energie je následně prodáno koncovým spotřebitelům. K distribuční síti je připojeno statisíce zdrojů zelené energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny nebo bioplynové stanice. Tento velký počet různých zdrojů zajišťuje stabilitu dodávky zelené elektřiny. Celý nákup a prodej zelené elektřiny navíc hlídá takzvaný Operátor trhu. Díky tomu je zajištěn správný původ zelené elektřiny. Záruku na původ zelené elektřiny by Vám měl vždy poskytnout i Váš dodavatel. U většiny dodavatelů si můžete dokonce vybrat, z jakého specifického zdroje zelenou elektřinu chcete.

 

Zelená elektřina není drahá

Možná Vás to překvapí ale tvrzení, že zelená energie je drahá, už dávno neplatí. Zelená elektřina stojí úplně stejně jako ta běžná, dokonce je mnohdy levnější, například díky velkému zvýšení počtu instalací fotovoltaických elektráren v České republice. Při odebírání zelené elektřiny budete mít dobrý pocit a ještě na tom ušetříte. 

2.     Vlastnívýroba zelené elektřiny

 

Zelenou elektřinu můžete nakupovat, ale mnohem více přispějete k lepšímu klimatu tím, že si zelenou elektřinu začnete sami vyrábět.

Jak zelenou energii vyrobit?

 

Zelená elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Pokud se tedy jedná o běžný rodinný dům, máte možnost zelenou energii vyrobit pomocí těchto typů elektráren: 

Větrná elektrárna vyrábějící zelenou elektřinu

 

Větrná energie je obnovitelná energie používaná k vytváření zelené elektřiny pomocí větrných elektráren (turbín) s využitím proudění větru jako obnovitelného zdroje energie. Nejobvyklejším využitím jsou dnes větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule. K ní je pak připojen elektrický generátor. Teoreticky získatelný výkon je přímo úměrný třetí mocnině rychlosti proudící vzdušné masy. Protože rychlost větru značně kolísá, nedosahují větrné elektrárny po většinu doby nominálních hodnot generovaného výkonu a zisk zelené elektřiny je tím pádem velmi nestabilní. V České republice je instalováno cca 350 větrných elektráren, které produkují z celkového množství elektrické energie zhruba1 % zelené elektřiny. Naproti tomu například ve Španělsku pokryjí pomocí větrných elektráren až 60 % potřebné energie. Důvodem nižšího podílu větrných elektráren pro výrobu zelené elektřiny v ČR jsou špatné povětrnostní podmínky.

 

Nejčastější typy větrných elektráren jsou navíc velké průmyslové turbíny, které se k rodinnému domu úplně nehodí. Pokud chcete v rodinném domě vyrábět zelenou elektřinu pomocí větrné elektrárny, můžete sáhnout po menších turbínách, které mají výkon až 1 kW. Taková větrná elektrárna vyrobí až 0,8 MWh zelené elektřiny za rok.

Hlavní nevýhodou větrných elektráren je hluk a design. Pokud tedy slyšíte trávu růst nebo Vám záleží na vzhledu Vašeho objektu, větrná elektrárna pro Vás nebude ideálním zdrojem zelené elektřiny. 

,Fotovoltaická elektrárna pro výrobu zelené elektřiny

 

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na zelenou elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů. Právě fotovoltaické panely se v poslední době staly ikonou pro výrobu zelené elektřiny. Díky rostoucímu zájmu o zelenou elektřinu a dotacím se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila.

 

Fotovoltaické panely vyrobí zelenou elektřinu, která je následně spotřebována v celém připojeném objektu. Pokud v daný okamžik vyrobíme zelené energie více, než jsme schopni spotřebovat, můžeme zelenou energii uložit do bateriového úložiště nebo ji přeměnit na teplo, například pomocí elektrické spirály v bojleru. Pokud máme zelené energie i po akumulaci dostatek, můžeme ji prodat do distribuční sítě. Dodavatel zelenou elektřinu odkoupí a následně ji prodá způsobem, který je uveden odstavci výše, a tak má námi vyrobená zelená elektřina další využití.

 Kolik zelené elektřiny vyrobí fotovoltaika?

 

Na množství vyrobené zelené elektřiny má vliv několik faktorů. Hlavním z nich je výkon fotovoltaické elektrárny. Zde platí jednoduché pravidlo – čím více panelů máme na střeše, tím více vyrábíme zelené elektřiny. Zde jsou výrobci zelené elektřiny omezování zákonem a byrokracií. Pokud nechcete řešit takzvanou licenci ERU, tak si musíte zvolit výkon FVE do10 kWp.

Dalším faktorem určujícím množství vyrobené zelené elektřiny, je orientace panelů. Ideální orientace pro maximální výtěžnost zelené elektřiny je samozřejmě jih. Pro rodinné domy je však velmi vhodné i rozložení panelů východ + západ, kdy výroba zelené elektřiny více odpovídá spotřebnímu profilu rodinného domu. Společně s orientací panelů má na výnos zelené elektřiny také vliv jejich sklon. Ideální sklon panelů pro maximální výtěžnost zelené elektřiny je kolem 30°. Vliv sklonu při dnešní technologii fotovoltaických panelů začíná být čím dál více zanedbatelný.

Vyplatí se vyrábět zelenou elektřinu?

Vyrábět si vlastní zelenou elektřinu se rozhodně vyplatí. Oproti pouhému nakupování zelené elektřiny je však potřeba mít základní kapitál pro zakoupení samotné technologie. Jak jsme již zmínili výše, nejvíce se vyplatí fotovoltaická elektrárna. Důvodem je právě poměr ceny oproti množství vyrobené zelené elektřiny. Navíc na výrobu zelené elektřiny pomocí fotovoltaiky dostanete od státu dotaci až 225 000 Kč. Pro příklad cena fotovoltaiky o výkonu 6 kWp se na českém trhu průměrně pohybuje kolem 500 000 Kč. Tato fotovoltaika v průměru vyrobí kolem 6 MWh zelené elektřiny ročně. Průměrná cena 1 MWh zelené elektřiny na spotovém trhu se v dnešní době pohybuje kolem 8 000 Kč.  Po odečtení dotace na výrobu zelené elektřiny se dostáváme k návratnosti kolem 5 let.

 

Zelená elektřina Vám zajistí vyšší soběstačnost

Díky vlastní výrobě zelené elektřiny ušetříte spoustu peněz a dokonce díky ní můžete zbohatnut. To však není jediná výhoda zelené elektřiny. Zelená elektřina Vám kromě větší finanční jistoty zajistí také větší soběstačnost. Zelenou elektřinu, kterou ihned nespotřebujete, uložíte do baterie a v případě výpadku distribuční sítě ji budete moci využít. Nemusíte se tak bát, že Vám vyteče lednice nebo nebudete moci pracovat z domova.

Je výroba zelené elektřiny náročná?

Pokud zůstaneme u výroby zelené elektřiny pomocí fotovoltaické elektrárny, tak se nemusíte ničeho obávat. Fotovoltaická elektrárna je naprosto bezúdržbová a její životnost se pohybuje od 20 do 40 let. Pokud se pro fotovoltaickou elektrárnu rozhodnete, budete vyrábět vlastní zelenou elektřinu po desetiletí a naprosto bez práce.

Kolik CO2 zelená elektřina ušetří?

Jak již bylo zmíněno, hlavní výhodou zelené elektřiny je snížení CO2 na naší planetě. Například fotovoltaická elektrárna o výkonu 6 kWp ušetří ročně až 2 500 kg CO2. Takové množství je rovno cca 1 000 kg spáleného uhlí. Pomocí zelené elektřiny z FVE jste schopni za 20 let ušetřit planetě až 50 000 kg CO2, a to není opravdu málo. 

 

Právě ekologická stránka výroby zelené elektřiny nás motivovala pro založení společnosti ILIOS. Jsme hrdí, že díky kvalitním fotovoltaickým elektrárnám, které nainstalujeme, pomůžeme nejen Vám, ale také naší planetě. Pevně věříme že vlastní výroba zelené elektřiny je smysluplná budoucnost.